RSS
A A A
SmodBIP

Regulamin Samorządu

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO *****POBIERZ****.

R E G U L A M I N
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

§ 1

1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r., poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.
2. Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół.
3. Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Szkoły, Radą Pedagogiczną i Ra¬dą Rodziców.
4. Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę SU.
5. Samorząd Uczniowski przedstawia wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;


Organy Samorządu Uczniowskiego

§ 2

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
a) Samorząd Klasowy w składzie:
• Przewodniczący Klasy,
• Zastępca Przewodniczącego,
• Skarbnik,
• Kronikarz lub Sekretarz.
b) Rada Samorządu Uczniowskiego, którą tworzą wszyscy Przewodniczący Klas.
c) Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:
• Przewodniczący Szkoły, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU,
• Zastępca Przewodniczącego Szkoły,
• Skarbnik,
• Sekretarz,
2. Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:
a) Samorządu Klasowego:
• reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU,
• organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie),
• wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,
• organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.
b) Rady Samorządu Uczniowskiego:
• uchwala Regulamin SU,
• podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,
• podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,
• ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,
• opiniuje wybór opiekuna SU.
c) Zarządu Samorządu Uczniowskiego:
• kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,
• wykonuje uchwały Rady SU,
• dokonuje wyboru opiekuna SU,
• czuwa nad terminową realizacją planu pracy,
• pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,
• rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,
• występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły i Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji,
• wydaje gazetkę szkolną.


Tryb wyboru organów samorządu uczniowskiego

§ 3

1. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy.
2. Bezpośrednio po wyborach Samorząd Klasowy wybiera spośród siebie osoby funkcyjne.
3. Przewodniczący poszczególnych klas tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego.
4. Kandydatów do Zarządu SU zgłaszają Samorządy Klasowe.
5. Kandydaci do Zarządu SU muszą spełniać następujące warunki:
a) uzyskiwać dobre oceny z przedmiotów,
b) posiadać co najmniej dobrą ocenę zachowania,
c) być wzorem postępowania dla pozostałych uczniów.
6. Tryb wyboru Zarządu SU:
a) w wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym,
b) członkami Zarządu zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów,
c) Rada SU w porozumieniu z opiekunem SU może przed wyborami zadecydować o pozostawieniu w Zarządzie Sekretarza, który wzorowo pełnił funkcję w poprzedniej kadencji,
d) w celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje 3 osobową komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące,
e) nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU,
f) kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok,
g) do dnia 15 września klasy zgłaszają na piśmie maksymalnie po 2 kandydatów do Zarządu z ich krótką charakterystyką; kandydatów opiniuje Samorząd Klasowy,
h) od dnia 16 września trwa kampania wyborcza kandydatów do Zarządu, która nie może zakłócać pracy szkoły,
i) wybory do Zarządu SU powinny odbyć się do 10 października każdego roku szkolnego,
j) nowy Zarząd w ciągu 7 dni od dnia wyborów powinien się ukonstytuować, wybieając spośród siebie osoby funkcyjne.
7. Przedstawicieli uczniów do Rady Szkoły wybiera się w trybie przewidzianym w Statucie Szkoły. Kandydaci powinni spełniać warunki, podane w § 3 pkt. 5 niniejszego Regulaminu.
Tryb wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego

§ 4

1. Kadencja opiekuna SU trwa 2 lata.
2. Wyboru opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Zarząd SU w ostatnim miesiącu kończącej się kadencji. Kandydaturę opiniuje Rada SU.
3. Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody w formie pisemnej w księdze protokołów Rady SU.


Tryb i zasady wydawania opinii przez Samorząd Uczniowski

§ 5

1. Zarząd SU przedstawia wymaganą opinię w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.
2. W przypadku braku wyczerpujących informacji wśród członków Zarządu SU na temat opiniowanych spraw - Przewodniczący SU powinien uzyskać dodatkowe informacje od Rady SU lub za pomocą ankiet przeprowadzanych w klasach.
3. Powyższe opinie wpisuje się do księgi protokołów SU.
4. Przewodniczący SU przedstawia organowi, który wystąpił o opinię jej odpis, podpisany przez Przewodniczącego Szkoły i opiekuna SU.


Tryb podejmowania uchwał

§ 6

1. Uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady.
2. Listę uczestników zebrania Rady oraz jego prawomocność ustala każdorazowo Przewodniczący Szkoły lub Sekretarz SU.
3. Uchwały są protokołowane w księdze protokołów. Za prawidłowe jej prowadzenie odpowiada Sekretarz, a za realizację uchwał - Przewodniczący SU.
4. Rada SU przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy może zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia ogólnoszkolnego głosowania nad tą sprawą.


Tryb odwoływania się od decyzji Rady Samorządu Uczniowskiego

§ 7

1. Jeżeli uchwała SU jest sprzeczna z Regulaminem, Statutem Szkoły lub interesem ucznia Przewodniczący Szkoły zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę opiekunowi SU.
2. W przypadku zawieszenia uchwały, o której mowa w § 7 pkt. 1 opiekun SU i Rada SU w terminie 1 miesiąca od dnia zawieszenia uzgadniają sposób postępowania w tej sprawie.
3. W sprawach spornych Rada SU i opiekun SU odwołują się do Dyrektora Szkoły.

Tryb dokonywania zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego

§ 8

1. Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie SU mogą być składane do Przewodniczącego Szkoły.
2. Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym w trybie podejmowania uchwał.


Postanowienia końcowe

§ 9

1. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego po¬wo¬du negatywnie oceniani.
2. Niniejszy Regulamin stosuje się łącznie ze Statutem Szkoły od dnia uchwalenia.


Regulamin uchwalony przez Samorząd Uczniowski w dniu ...........................................................


DYREKTOR SZKOŁY: PRZEWODNICZĄCY SZKOŁY:

.......................... ..................................Opublikował: Admin Admin
Publikacja dnia: 06.09.2011
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 30.08.2011
Dokument oglądany razy: 1 181