RSS
A A A
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Z A S A D Y

ORGANIZACJI WYCIECZEK

SZKOLNYCH

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516) ustala się poniższe zasady organizowania wycieczek i imprez szkolnych dla uczniów Zespołu Szkół w Rokietnicy.


1. Organizacja i program wycieczki powinny
być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych. Obowiązkiem organizatora jest sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności uczniów, wymaganych podczas wycieczki (imprezy).

2. Wycieczka powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona za wszystkimi uczestnikami w zakresie: celu wycieczki, trasy i terminów postojów, zwiedzanych obiektów, harmonogramu i regulaminu zachowania uczniów podczas wycieczki.

3. Zwiedzanie parku narodowego lub rezerwatu, wycieczki górskie powinny odbywać się po oznakowanych szlakach turystycznych. Organizację wycieczek w górach określają odrębne przepisy.

4. Zgodę na wyjazdy zagraniczne uczniów wydaje dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

5. Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.

6. Udział uczniów w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców. Każdy organizator wycieczki obowiązkowo uzyskuje od rodziców pisemną zgodę na wyjazd dziecka.

7. Organizator wycieczki wypełnia w 2 egzemplarzach kartę wycieczki opracowaną przez dyrektora szkoły, zawierającą najważniejsze obowiązki kierownika i opiekunów wycieczki.

8. Dokumentacja wycieczki zawiera:
a) kartę wycieczki z załączoną listą uczestników - po 2 egz. (wzór w sekretariacie),
b) pisemne zgody rodziców (pozostają w szkole),
c) regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki,
d) preliminarz finansowy wycieczki, przewidujący koszty realizacji programu (kierownik i opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia),
e) dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków,
f) oferty przewoźników na przejazd (na odpowiednim druku),
g) pisemne podsumowanie, ocenę i rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu.

9. Na każdą wycieczkę (lub inny wyjazd ze szkoły) powinien być przygotowany przez kierownika wycieczki lub opiekuna wyjścia odrębny regulamin wycieczki i zachowania podczas imprezy, z którym należy zapoznać uczestników przed wyjazdem oraz prosić o potwierdzenie podpisem o zapoznaniu się z jego treścią.

10. Kierownik wycieczki powinien posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wycieczek szkolnych.

11. Zgodę na wycieczkę (imprezę) wydaje i podpisuje kartę wycieczki co najmniej na 2 dni przed jej rozpoczęciem dyrektor lub wicedyrektor szkoły. Rozliczenie wycieczki składa się w terminie 2 tygodni od dnia jej zakończenia u wicedyrektora szkoły.Opublikował: Admin Admin
Publikacja dnia: 06.09.2011
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 23.08.2011
Dokument oglądany razy: 1 545