RSS
A A A
SmodBIP

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW *****POBIERZ****.

R E G U L A M I N
RADY RODZICÓW

Nazwa reprezentacji rodziców

§ 1

1. Reprezentację rodziców w szkole stanowi:


"R A D A       R O D Z I C Ó W
przy Zespole Szkół
w Rokietnicy
"

2. Rada Rodziców działa na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. Nr 95 z dnia 25 października 1991 r. poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.


Cele i zadania Rady Rodziców

§ 2

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.
2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji Szkoły.
3. Rada Rodziców realizuje swoje zadania współdziałając z pozostałymi organami Szkoły.


Struktura organizacyjna Rady Rodziców

§ 3

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców danej klasy (jednego oddziału).
2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie Klasową Radę Rodziców składającą się z 3 osób: Przewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza. Rodzice nie mogą być członkami więcej niż jednej Klasowej Rady Rodziców.
3. Wszyscy Przewodniczący Klasowych Rad Rodziców tworzą Radę Główną Rodziców Szkoły. Przewodniczący Klasowej Rady Rodziców może na czas swojej nieobecności wy-znaczyć zastępcę spośród członków Klasowej Rady Rodziców lub innych rodziców tej klasy.
4. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie Rady Głównej Rodziców.
5. Plenarne zebranie Rady Głównej Rodziców wybiera spośród siebie organy:
a) Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady,
b) Komisję Rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców.
6. Spośród Prezydiów Rady Rodziców Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Rokietnicy wyłania się Radę Nadrzędną Rodziców składającą się z 6 osób po 3 osoby reprezentujące każdą ze Szkół (Rokietnica, Murowana Goślina, Poznań). Rada Nadrzędna Rodziców dokonuje swego ukonstytuowania na pierwszym posiedzeniu swojej kadencji, wybierając: Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza, w głosowaniu jawnym, bądź tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności ponad połowy osób uprawnionych do głosowania. Pozostałe osoby wchodzące w skład Rady posiadają status członków. Celem Rady Nadrzędnej jest bezpośrednia współpraca z dyrektorem Zespołu Szkół.
7. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób. Co najmniej jeden Członek Komisji Rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają Przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu.
8. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, członków Rady Rodziców oraz spośród innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów) - dla wykonania określonych zadań.
9. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok, począwszy od dnia wyborów do dnia 30 września roku następnego.
10. Członkowie Klasowych Rad Rodziców z klas programowo najwyższych, których dzieci opuściły szkołę w środku kadencji Rady zostają zastąpieni przez członków Klasowych Rad Rodziców z klas nowo zorganizowanych.
11. W przypadku rezygnacji członka Klasowej Rady Rodziców z pełnionej funkcji na jego miejsce wybierany jest nowy na najbliższym zebraniu rodziców oddziału. Skład Zarządu Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej uzupełniany jest na najbliższym plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców z zachowaniem zasad określonych odpowiednio w § 3 pkt. 6 i 7.


Tryb podejmowania uchwał

§ 4

1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.
2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum (prawomocność zebrania) ustala każdorazowo Przewodniczący lub Sekretarz.
3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców Szkoły. Za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada Sekretarz Zarządu Rady.


Wybory do organów Rady Rodziców

§ 5

1. Wybory do Klasowej Rady Rodziców, Zarządu Rady Rodziców i do Komisji Rewizyjnej od-bywają się w głosowaniu jawnym. Tajność głosowania może uchwalić każdy organ podczas zebrania wyborczego.
2. Liczba kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby ustalonych miejsc. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie, (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.
3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali większość głosów uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.
4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie według powyższego trybu. W przypadku kolejnego głosowania zakończonego równą ilością głosów o wyborze decyduje głos przewodniczącego zebrania.
5. Nowo wybrane organy Rady Rodziców mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.
6. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Ra-dy Głównej Rodziców i zebrania Rady Nadrzędnej Rodziców:
a) wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania oraz komisji regulaminowej, uchwał i wniosków, wyborczej. Wybory do tych funkcji są jawne;
b) sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym;
c) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie - (lub nie udzielenie) absolutorium ustępującemu organowi;
d) informacja Dyrektora Szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki;
e) wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji;
f) plenarna dyskusja programowa;
g) uchwalenie wniosków do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji;
h) wybory nowych organów Rady Rodziców:
• ustalenie przez Komisję Regulaminową listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania,
• przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez Ko¬misję Wyborczą,
• głosowanie,
• ogłoszenie wyników wyborów przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
i) wolne głosy i wnioski.
7. Inne plenarne posiedzenia Rady Głównej Rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak w § 5 pkt. 6 z tym, że opuszcza się w nim punkty dotyczące wyborów, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej nie zawiera wniosku w sprawie absolutorium, lecz jedynie wnioski pokontrolne.
8. Wyboru przedstawicieli rodziców do komisji powoływanych przez organ prowadzący lub nadzorujących Szkołę (np. komisja konkursowa, komisja odwoławcza) wybiera się w trybie przewidzianym w Statucie Szkoły.


Ramowy plan pracy Rady Rodziców

§ 6

1. Plenarne zebranie Rady Głównej Rodziców jest zwoływane przez jej Prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
2. Zebranie plenarne może być zwołane w każdym czasie na wniosek Klasowych Rad Rodzi-ców, z co najmniej 3 klas, na wniosek Dyrektora Szkoły - złożony do Prezydium Rady – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
3. Prezydium Rady Rodziców danej szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Rokietnicy obraduje nie rzadziej niż raz w semestrze. Na posiedzenia Prezydium zaprasza się Dyrektora Szkoły lub Jego Zastępcę i inne osoby.
4. Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców protokółuje Sekretarz Rady w protokolarzu Rady Rodziców.
5. Komisja Rewizyjna dokonuje dwa razy w ciągu roku szkolnego kontroli działalności po-szczególnych organów z punktu widzenia zgodności z przepisami i uchwałami Rady oraz prawidłowej gospodarki majątkiem Rady.
6. Komisja Rewizyjna może zbierać się z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Rady Rodziców, Klasowej Rady Rodziców, Dyrektora Szkoły lub dowolnej grupy rodziców liczącej nie mniej niż 10 osób - w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
7. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane: plenarnemu posiedzeniu Rady Głównej Rodziców, Prezydium, Dyrektorowi Szkoły oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie Komisji Rewizyjnej.
8. Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakich się te zespoły podjęły.
9. Zebrania rodziców poszczególnych oddziałów odbywają się z inicjatywy samych rodziców, Klasowej Rady Rodziców lub wychowawcy klasy.
10. Liczba zebrań rodziców danego oddziału nie może być mniejsza od liczby wywiadówek szkolnych.


Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy
Rady Rodziców

§ 7

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących źródeł:
a) ze składek rodziców,
b) z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróciło się Prezydium Rady,
c) z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska szkoły,
d) z działalności gospodarczej prowadzonej przez Radę Rodziców.
2. Wysokość składki rodziców uchwala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu Rady Rodziców. Propozycje wysokości składki przed¬stawia dla całej szkoły Prezydium Rady Rodziców.
3. Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, Prezydium Rady Rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko lub obniżenie składki wnoszonej na wszystkie dzieci danych rodziców. Prezydium Rady Rodziców może też całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest wyjątkowo trudna. Obniżka składki lub zwolnienie z jej wnoszenia wymagają indywidualnego rozpatrzenia. Pisemne wnioski w tej sprawie składają opiekunowie dziecka do Prezydium Rady Rodziców.
4. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie "Preliminarza wydatków Rady Rodziców na rok szkolny.....”, zatwierdzonego każdorazowo przez Prezydium Rady Rodziców.
5. Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z ramowym preliminarzem Rady Rodziców określonym w punkcie 6.
6. Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców.
a) Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki wyłącznie na następujące cele:
• pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży lub podręczników,
• dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym lub dotyczących określonej grupy wiekowej,
• sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,
• nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych, sportowych,
• sfinansowanie części kosztów reprezentacyjnego zespołu artystycznego lub sportowego szkoły,
• zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,
• wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców,
• finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, jak budowa nowej pracowni lub gabinetu przedmiotowego, wyposażenia szkoły w określoną aparaturę, renowacja urządzeń sportowo-rekreacyjnych itp.,
• przeznaczenie środków na kapitał założycielski dla utworzenia określonej formy działalności gospodarczej,
• lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach terminowych lub w postaci zakupu akcji.
b) Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może być w części zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku Prezydium nie może wydatkować środków na inne cele bez uzyskania zgody ofiarodawców.


Obsługa księgowo – rachunkowa Rady Rodziców

§ 8

1. Zarząd wyznacza Skarbnika Rady Rodziców do pełnienia czynności związanych z prawidłowym ewidencjowaniem wpływów i rozchodów funduszy.
2. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.
3. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy. Dokumenty finansowe muszą być zatwierdzone przed zaksięgowaniem i zaakceptowane przez Skarbnika Rady pod względem merytorycznym i przez Dyrektora Szkoły pod względem formalnym.

Postanowienia końcowe

§ 9

1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły - Rada Główna Rodziców zaprasza na swoje zebrania plenarne, a Prezydium na swoje posiedzenia regulaminowe Dyrektora Szkoły lud Jego Zastępcę oraz przewodniczących pozostałych organów szkoły.
2. Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w § 2 niniejszego regulaminu.
3. W przypadku nierespektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną - Prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do Dyrektora Szkoły lub przewodniczących pozostałych organów szkoły, oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.
4. W przypadku konfliktu z innymi organami szkoły, wynikającego z nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nieudzielenia wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia - Prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.
5. Członkowie Klasowych Rad Rodziców, Prezydium jak i Członkowie Komisji Rewizyjnej nie wywiązujący się z przyjętych na siebie obowiązków, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w § 4 niniejsze-go Regulaminu.
6. Członkowie Rady Rodziców wykonują swoje funkcje społecznie.
7. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:
Rada Rodziców
przy Zespole Szkół
w Rokietnicy
a także pieczęcią do operacji finansowych, identyczną jak poprzednia, z dodatkiem w postaci numeru konta bankowego.
8. Regulamin uchwala się i dokonuje w nim zmian w trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał (§ 4 Regulaminu).
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Regulamin został uchwalony przez Zebranie Rady Głównej Rodziców w dniu ......................


DYREKTOR SZKOŁY:

..............................................

PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW:
………………….. ....................................Opublikował: Admin Admin
Publikacja dnia: 20.09.2012
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 30.08.2011
Dokument oglądany razy: 1 259