RSS
A A A
SmodBIP

Koncepcja pracy szkoły 2014-2018

Koncepcja pracy szkoły na lata 2014-2018 ****Pobierz plik .pdf****


KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
ZESPOŁU SZKÓŁ
im. J. i W. ZAMOYSKICH W ROKIETNICY
NA LATA 2014- 2018

WSTĘP


Koncepcja pracy szkoły jest zbiorem wartości, które przyświecają społeczności skupionej wokół Zespołu Szkół im J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy. Wartości i cele są ukierunkowane na potrzeby rozwojowe uczniów, uwzględniają specyfikę szkoły i potrzeby środowiskowe.
Siłą szkoły, która pobudza i wzmacnia odpowiedzialność nauczycieli, uczniów i rodziców za przyszłość Zespołu Szkół w Rokietnicy (zaangażowanie, gotowość do podejmowania inicjatyw i kreatywności w działaniu), jest wspólne wyznaczanie wartości i realizowanie ich jako nadrzędnych.
Koncepcja pracy szkoły została wypracowana w toku dialogu dyrekcji szkoły, nauczycieli, rodziców i samorządu uczniowskiego.
Celem głównym szkoły jest poznanie i doskonalenie natury ludzkiej. Szkoła to w pierwszym rzędzie środowisko wychowawcze, gdzie kształtuje się charakter, a każdemu uczniowi daje się szanse wyjścia na drogę ku pełni człowieczeństwa. Należy przy tym stworzyć uczniom najlepsze warunki dla osobistego rozwoju, zgodnego z indywidualnymi zainteresowaniami i właściwym danemu uczniowi tempem rozwoju.
Ta wizja szkoły jest zgodna z przesłaniem patronów szkoły, opierającym się na wychowaniu młodego pokolenia w szacunku do pracy, z poszanowaniem tradycji narodowej, prawdy i wartości ogólnoludzkich.


I. Cele szkoły

1. Uzyskiwanie przez uczniów jak najwyższych wyników na egzaminach maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe poprzez realizację zajęć edukacyjne i pozalekcyjnych.
2. Podejmowanie przez nauczycieli działań, dzięki którym każdy uczeń może odnieść sukces na miarę własnych możliwości poprzez indywidualizację procesu nauczania.
3. Odkrywanie i rozwijanie talentów uczniów nie tylko zdolnych, ale również mających problemy z nauką.
4. Dbanie o bezpieczeństwo uczniów i wszystkich pracowników szkoły.
5. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji.
6. Zapobieganie agresji fizycznej i psychicznej przemocy w szkole.
7. Poszanowanie tradycji poprzez obchody świąt, ważnych rocznic i wydarzeń historycznych.
8. Kreowanie postaw proekologicznych, społeczno-moralnych, patriotycznych, obywatelskich, empatycznych i prozdrowotnych poprzez udział szkoły w akcjach charytatywnych i ekologicznych, uroczystościach organizowanych na terenie gminy, miasta, regionu.
9. Pomaganie uczniom w odnalezieniu się na rynku pracy.
10. Stwarzanie warunków do pracy zespołowej i rozwijanie umiejętności współdziałania.
11. Doskonalenie umiejętności nauczycieli oraz podnoszenie ich kwalifikacji.

II. Model absolwenta
Zakłada się, że w wyniku systematycznych, skorelowanych oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych absolwent:
1. Jest przygotowany do pracy w zawodzie.
2. Ma świadomość konieczności pracy nad własnym rozwojem, dąży do samorozwoju i samokształcenia.
3. Wykazuje się samodzielnością.
4. Jest aktywny i kreatywny, umie rozwiązywać problemy w sposób twórczy.
5. Ma poczucie własnej wartości i wierzy w swoje możliwości, potrafi nad nimi pracować.
6. Cechuje się wysoką kulturą osobistą i etyką zachowania.
7. Jest uczciwy i godny zaufania.
8. Posiada orientację w otaczającym świecie.
9. Przestrzega norm i szanuje wartości przyjęte przez społeczeństwo.
10. Ma poczucie tożsamości narodowej, okazuje szacunek wobec historii i symboliki narodowej.
11. Ma sprecyzowane zainteresowania i potrafi je rozwijać.
12. Potrafi się pozytywnie zaprezentować.
13. Posiada umiejętność organizowania i planowania swoich działań w dążeniu do celu.
14. Świadomie korzysta z dóbr kultury i uczestniczy w życiu kulturalnym.
15. Rozumie potrzebę krytycyzmu wobec wzorców proponowanych przez środki masowego przekazu.
16. Potrafi dokonać właściwego wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia.
17. Jest świadomy zagrożeń zna skutki uzależnień, współczesnego świata, potrafi ich unikać i właściwie
na nie reagować.
18. Zna i umie zastosować w praktyce techniki skutecznego radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
19. Nie uchyla się od odpowiedzialności za własne decyzje.
20. Prowadzi zdrowy styl życia i dostrzega konieczność dbania o środowisko naturalne.
21. Jest otwarty na współpracę, umie pracować w grupie.

III. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach
Dydaktyka
1. Nauczanie interdyscyplinarne, wykorzystanie dorobku rozmaitych dziedzin.
2. Uczenie się przez działanie i twórczą aktywność uczniów.
3. Dostosowanie programów nauczania do aktualnych wyzwań cywilizacyjnych z uwzględnieniem doświadczeń minionych pokoleń.
4. Rozpoznanie potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów poprzez działania wzmacniające poczucie wartości każdego ucznia i dające wiarę w odniesienie sukcesu na miarę swoich możliwości.
5. Umożliwienie uczniom dostępu do różnorodnych zajęć dodatkowych.
6. Wzmocnienie aktywności uczniów i zachęcanie ich do pracy w zespole.
7. Systematyczne badanie efektów kształcenia i osiągnięć edukacyjnych uczniów.
8. Wdrażanie wniosków i szczegółowych działań naprawczych przyczyniających się do podnoszenia efektywności nauczania, a tym samym wzrostu efektu kształcenia.
9. Monitorowanie realizacji podstawy programowej.
10. Poszukiwanie przez nauczycieli nowatorskich form i metod pracy.
11. Ograniczenie zjawiska niepromowania uczniów, zapobieganie problemom w nauce.
12. Zwiększenie zaangażowania uczniów w działania związane z certyfikatami, o których przyznanie stara się szkoła.
13. Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania – specjalną pracę z uczniem zdolnym i szczególną troskę o ucznia mającego trudności w nauce, ucznia niepełnosprawnego czy ucznia o niskich aspiracjach.
14. Promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach.

Działalność opiekuńczo-wychowawcza szkoły
1. Preferowanie metod opartych na współpracy i wspólnym poszukiwaniu rozwiązań.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa oraz wychodzenie naprzeciw potrzebom konkretnego ucznia.
3. Udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów uczniów poprzez diagnozę sytuacji wychowawczej nowych uczniów, pedagogizację rodziców w związku z problemami współczesnej młodzieży, ścisły monitoring wypełniania obowiązku nauki, wypracowanie w porozumieniu z rodzicami procedur reagowania w przypadkach notorycznego łamania przez uczniów ustaleń Statutu Szkoły.
4. Propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych.
5. Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez prowadzenie zajęć przez doradcę zawodowego związanych z preorientacją zawodową.
6. Kształtowanie postaw prozdrowotnych (programy profilaktyczne dotyczące edukacji prozdrowotnej, udzielania pierwszej pomocy, przeciwstawiania się uzależnieniom, radzenia sobie ze stresem, prelekcje, wykłady na temat odpowiedzialności karnej, realizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie).
7. Wdrażanie uczniów do samorządności poprzez działania Samorządu Uczniowskiego.
8. Stwarzanie uczniom przestrzeni do aktywności, samodzielności i samorządności.
9. Wspieranie uczniów w realizacji pomysłów.
10. Organizowanie akcji charytatywnych, imprez szkolnych.
11. Kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich.
12. Eliminowanie przejawów agresji, przemocy i demoralizacji poprzez realizację programów profilaktyki, tworzenie gazetek ściennych, organizację zajęć z pedagogiem/psychologiem, zajęć z wychowawcą, ewidencjonowanie szkolnych druków usprawiedliwień.
13. Kształtowanie empatii poprzez udział uczniów w akcjach charytatywnych.
14. Kształtowanie nawyków kulturalno-estetycznych poprzez udział uczniów w konkursach wewnątrzszkolnych.
15. Stała współpraca z instytucjami wspomagającymi oddziaływania wychowawcze (Strażą Miejską, MOPS, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, policją, Monarem, sądem, kuratorami sądowymi).
16. Udzielanie pomocy psychologicznej i materialnej.
17. Wyrabianie charakteru, silnej woli oraz krytycznego osądu.
18. Wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez regularne spotkania wszystkich nauczycieli uczących w klasie, w której pojawia się problem.
19. Sprawowanie opieki nad uczniami objętymi nauczaniem indywidualnym.
20. Prowadzenie zajęć zwiększających szanse edukacyjne młodzieży uwzględniające indywidualizację procesu nauczania (zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjne, godziny z art. 42 KN).
21. Podejmowanie starań, by uczniowie integrowali się z klasą i akceptowali szkołę. Organizacja różnych form spotkań integracyjnych: wycieczki, dyskoteki, spotkania wigilijne, uroczystości szkolne.

Organizacja i zarządzanie szkołą
1. Zarządzanie powinno mieć charakter demokratyczny, a osoby zarządzające powinny być otwarte na nowatorstwo.
2. Dobór kierunków doskonalenia z uwzględnieniem zmieniających się przepisów prawa oświatowego oraz po sformułowaniu problemów szkoły wymagających rozwiązania na podstawie diagnozy istniejącej sytuacji i ustalenie kolejności ich rozwiązywania.
3. Nastawienie na doskonalenie całych zespołów, zarówno przez firmy zewnętrzne, jak i w ramach WDN poprzez skonfrontowanie rozpoznanych problemów z kompetencjami kadry pedagogicznej w zakresie ich rozwiązywania, określenie skali ważności problemów.
4. Położenie nacisku przez nauczycieli na wykorzystanie w praktyce gromadzonej wiedzy i umiejętności.
5. Dbanie o to, by stosunki interpersonalne w Radzie Pedagogicznej były oparte na wzajemnym zaufaniu i otwartości zgodnie z zasadą, że każdy nauczyciel jest pełnoprawnym członkiem Rady, którego głos i argumenty mają taką samą wagę jak pozostałych.
6. Usprawnienie przepływu informacji (poczta elektroniczna, harmonogramy pracy oraz uporządkowana tematycznie tablica ogłoszeń w pokoju nauczycielskim).
7. Zorganizowanie sprawnego nadzoru pedagogicznego, który umożliwi kontrolę osiągania wyznaczonych standardów, m.in. poprzez sprawdziany wewnętrzne, obserwacje zajęć, monitoring, kontrolę, itp.
8. Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej, która powinna stać się narzędziem wspierającym proces podejmowania decyzji, racjonalnego zarządzania, rozwiązywania problemów, demokratyzowania szkolnej rzeczywistości, zachęcania do dialogu, pokazywania wielorakich perspektyw oraz wspierania rozwoju i autonomii uczniów.
9. Aktualizowanie i monitorowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności
z obowiązującym stanem prawnym poprzez prowadzenie nowoczesnej dokumentacji.
10. Ujednolicenie dokumentacji wykorzystywanej przez nauczycieli poprzez utworzenie bazy dokumentów przez nich wykorzystywanych w codziennej pracy.
11. Zapewnienie łatwego dostępu do dokumentów szkolnych poprzez publikacje na stronie internetowej szkoły.
12. Wspólne planowanie przez Radę Pedagogiczną działań podejmowanych w szkole poprzez ewaluację wewnętrzną prowadzoną przez zespoły nauczycieli.
13. Dbałość o rozwój zawodowy nauczycieli poprzez umożliwianie im udziału w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, tworzenie warunków do podejmowania działań innowacyjnych i podnoszenia kwalifikacji.
14. Troska o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo pracy zarówno młodzieży, jak i wszystkich pracowników placówki poprzez szkolenia BHP, systematyczne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, dyżury nauczycieli, opracowywanie regulaminów pomieszczeń, zakup niezbędnych środków medycznych do udzielania pierwszej pomocy.
15. Prace nauczycieli w zespołach – przedmiotowych, problemowych, zadaniowych.
16. Szkolenia Rady Pedagogicznej w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii edukacyjnych, aby nauczyciele na lekcjach wykorzystywali jak najwięcej nowoczesnych środków dydaktycznych.

Współpraca z Samorządem Uczniowskim
Samorząd uczniowski Zespołu Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy współpracując z organami Szkoły będzie kładł nacisk na:
1. Przedstawianie wniosków i opinii Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców we
wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.
2. Korzystanie z prawa do zapoznawania się z programami nauczania i wychowania, ich treścią, celami
i stawianymi wymaganiami.
3. Współorganizowanie życia szkolnego, dbając o zachowanie właściwych proporcji między nauką,
a możliwościami zaspokajania własnych zainteresowań.
4. Współorganizowanie działań kulturalnych, oświatowych, sportowych zgodnie z własnymi potrzebami
i możliwościami organizacyjnymi Szkoły.

Współpraca z rodzicami
1. Systematyczne wspieranie rodziców w realizacji zadań wychowawczych poprzez zebrania wychowawców i nauczycieli z rodzicami oraz cykliczne indywidualne spotkania nauczycieli i rodziców, na których wspólnie są podejmowane działania wspierające rozwój uczniów.
2. Usprawnienie komunikacji rodzic – nauczyciel, co sprzyja usprawnieniu efektywności procesu dydaktycznego i wychowawczego w szkole, ale przede wszystkim wspiera rodzinę w działaniach wychowawczych, propozycje rodziców są uwzględniane w planowaniu działań placówki.
3. Sprawienie, by rodzice stali się najważniejszymi partnerami szkoły w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez nieustanne włączanie ich w życie szkoły.
4. Zapoznawanie rodziców z planami pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a także z wizją i planem rozwoju szkoły.
5. Zachęcanie rodziców do organizowania imprez kulturalnych oraz indywidualnego sponsorowania imprez/wyjazdów dla młodzieży.
6. Zabieganie o dobrą współpracę z Radą Rodziców, która ma duży udział w tworzeniu
i realizacji planu rozwoju szkoły.
7. Włączenie w prace nad tworzeniem dokumentacji szkolnej przedstawicieli Rady Rodziców.

IV. Budowanie pozytywnego klimatu w placówce; funkcjonowanie Szkoły w środowisku lokalnym
1. Budowanie prawidłowych relacji między nauczycielami a uczniami poprzez konsekwentne stosowanie wobec nich wymagań ustalonych w regulaminach i Statucie Szkoły.
2. Polepszenie współpracy między członkami Rady Pedagogicznej, co korzystnie oddziałuje na atmosferę panującą w szkole i wpływa na wzrost efektywności działań poprzez podejmowanie przedsięwzięć sprzyjających integracji kadry pedagogicznej.
3. Ugruntowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym poprzez udział uczniów w imprezach kulturalnych, akcjach charytatywnych, targach edukacyjnych, konkursach i uroczystościach organizowanych na terenie miasta, a także poprzez organizowanie corocznych Drzwi Otwartych Szkoły.
4. Wpajanie uczniom zasad dobrego wychowania i kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach poprzez osobisty przykład nauczycieli.
5. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania oraz planowania oferty edukacyjnej placówki.
6. Promowanie i upowszechnianie informacji o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach w lokalnych mediach.
7. Poszukiwanie informacji zwrotnej w środowisku lokalnym poprzez monitorowanie wyników rekrutacji, śledzenie doniesień prasowych, ewaluację wewnętrzną (promowana jest wartość edukacji – promuje się osiągnięcia uczniów w szkole oraz na stronie internetowej szkoły, aktywność uczniów).
8. Organizacja konkursów międzyszkolnych i dla gimnazjalistów.
9. Współpraca z wieloma organizacjami i instytucjami.

V. Rozwój bazy szkolnej
1. Utrzymanie budynków szkolnych należących do Zespołu Szkół J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy, w odpowiednim stanie technicznym, zapewniając przebywającym w nich bezpieczne i higieniczne warunki do nauki i pracy (wymiana nawierzchni chodnikowych)
2. Dbanie o estetykę obiektów i ich otocznia poprzez przeprowadzanie remontów głównych i bieżących w obrębie budynków Zespołu Szkół oraz dalsze zagospodarowywanie terenów zielonych wokół placówki.
3. Ciągłe doposażenie szkoły w nowy sprzęt komputerowy i multimedialny, oprogramowanie oraz pomoce dydaktyczne.
4. Racjonalne gospodarowanie zasobami finansowymi, poszukiwanie dodatkowych źródeł.
5. Systematyczne powiększanie księgozbioru biblioteki szkolnej.
6. Budowa sali sportowej w Poznaniu oraz auli w Rokietnicy.
7. Rozbudowa monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego.

VI. Ewaluacja:
1. Ewaluacja Koncepcji będzie prowadzona na trzech poziomach:
a. autoewaluacja – obowiązuje każdego nauczyciela.
b. ewaluacja wewnętrzna w wybranych obszarach – prowadzona w każdym roku szkolnym.
c. ocena efektów podjętych działań, wprowadzenie ewentualnych zmian w następnym roku szkolnym.
2. Ewaluacja końcowa – przeprowadzona na zakończenie realizacji koncepcji rozwoju szkoły, podsumowująca osiągnięte wyniki.
3. Wnioski z tej ewaluacji powinny być wykorzystane przy tworzeniu i realizacji kolejnej koncepcji rozwoju szkoły.

Opublikował: Admin Admin
Publikacja dnia: 23.10.2014
Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 03.01.2014
Dokument oglądany razy: 1 642