RSS
A A A
SmodBIP

Regulamin internatu

REGULAMIN INTERNATU *****POBIERZ****.

R E G U L A M I N INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ im. J. Wł. Zamoyskich W ROKIETNICY


Postanowienie ogólne
§ 1


1. Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, działającą w ramach Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, przeznaczoną dla uczniów naszej szkoły.
2. Regulamin określa szczegółowe zasady działalności internatu, tworzy warunki dla rozwijania samorządności wychowanków, partnerstwa i współodpowiedzialności za funkcjonowanie placówki.


II. CELE I ZADANIA INTERNATU


1. Celem internatu jest umożliwienie uczniom realizacji kształcenia i wspomaganie opiekuńczo-wychowawczej roli szkoły i rodziny oraz stworzenia optymalnych warunków do rozwoju zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień.
2. Internat zapewnia wychowankom stałą opiekę i realizację procesów wychowawczych w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
3. Podstawowym zadaniem realizowanym przez wychowawców jest dążenie do pełnego usamodzielnienia wychowanków i przygotowanie ich do dorosłego życia z uwzględnieniem godności osobistej, autonomii, poczucia własnej wartości i twórczej aktywności.
4. Do zadań internatu w szczególności należy:
a) zapewnienie wychowankom zakwaterowania za częściową odpłatnością,
b) zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych,
c) zapewnienie właściwych warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
d) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowanie własnych imprez kulturalnych, sportowych,
e) upowszechnienie różnych form aktywności fizycznej i dbałość o własny stan zdrowia, f) wdrażanie do samodzielnego wykonywania różnych prac porządkowo-gospodarczych,
g) rozwijanie samorządności wychowanków, ich samodzielności i zaradności życiowej,
h) internat przygotowuje do uczestniczenia w życiu społeczeństwa i w przyszłej rodzinie.


III. ORGANIZACJA INTERNATU

1. Internat sprawuje całodobową opiekę wychowawczą w czasie trwania zajęć dydaktycznych od niedzieli do piątku.
2. Mieszkańcami internatu jest młodzież Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy.
3. Opiekę wychowawczą nad grupą sprawuje wychowawca.
4. Podstawą realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych internatu jest roczny plan pracy opracowany przez wychowawców i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
5. Rozkład dnia i tygodnia w internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz internatu i środowiska, zajęcia kulturalne i sportowe oraz inne formy wypoczynku i rozrywki.
6. Wychowawca internatu ma prawo zarządzić obowiązkowe przygotowanie pokoi do zakwaterowania w czasie weekendu w związku z wynajmem miejsc noclegowych zorganizowanym grupom bądź w innych uzasadnionych przypadkach.
7. Internat nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe wychowanków i pieniądze nie pozostawione w depozycie.
8. Wewnętrzne życie internatu regulują przepisy porządkowe opracowane na każdy rok szkolny przez wychowawców i zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły.

9. Osoby odpowiedzialne za internat są uprawnione do wejścia do pokoju wychowanka podczas jego nieobecności w celu przeprowadzenia koniecznych napraw oraz ze względów bezpieczeństwa.

10. Wychowankom zabrania się samowolnego zmieniania miejsca zakwaterowania oraz przenoszenia mebli. Wszystkie zmiany należy uzgodnić z wychowawcą.


IV. WYCHOWANKOWIE

1. O przyjęcie do internatu może ubiegać się każdy uczeń szkoły.
2. Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w internacie.
3. Prawa i obowiązki wychowanków mieszkających w internacie:
Wychowanek ma prawo do:
a) zakwaterowania za częściową odpłatnością,
b) korzystania ze środków audiowizualnych według własnego wyboru w czasie określonym rozkładem dnia (po godz. 22.00 za zgodą wychowawcy),
c) warunków sprzyjających nauce w godzinach, wynikających z porządku dnia / w czasie nauki własnej obowiązuje cisza, nieprzyjmowanie gości/,
d) wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie oraz w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach kulturalnych, sportowych,
e) korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie, oraz do opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo i ochronę przed formami przemocy psychicznej i fizycznej oraz poszanowania jego godności,
f) przyjmowania osób odwiedzających na terenie internatu w wyznaczony dzień do godz. 16.00 po uprzednim uzgodnieniu z wychowawcą i przy przestrzeganiu ustalonych przepisów porządkowych,
g) opuszczania internatu w czasie wolnym tj. do godz. 16.00 po uprzednim uzgodnieniu z wychowawcą i wpisaniu do zeszytu wyjść.
4. Obowiązkiem wychowanka mieszkającego w internacie jest:
a) wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki,
b) przestrzegać rozkład dnia w internacie, a przede wszystkim:
- godzin ciszy nocnej od 22.00 do 6.00
- powrotu do internatu w niedzielę i pozostalę dni najpóźniej od godziny 21.00

- godziny opuszczania internatu: 7.00, 7.30, 8.00

- przebywania w swoim pokoju od godziny 21.00
- systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne (wychowanek nie może przebywać w internacie w czasie jego zajęć lekcyjnych, wyjątek stanowi choroba ucznia)
- czasu na naukę własną od godz. 16.30 - 18
c) utrzymać porządek, czystość, estetykę pokojów mieszkalnych, pomieszczeń internackich i otoczenia zewnętrznego,
d) dbać o sprzęt i urządzenia internackie, a za zawinione zniszczenia ponieść odpowiedzialność materialną,
e) uczestniczyć w doraźnych pracach na rzecz internatu i środowiska,
f) pełnić rzetelnie dyżury porządkowe,
g) poprawiać wystrój pokojów mieszkalnych,
h) podporządkować się poleceniom wychowawców,
i) każdorazowo zgłaszać wychowawcy wyjście oraz wyjazd i powroty w ciągu całe-go tygodnia po uprzednim uzgodnieniu z rodzicami, /opiekunami prawnymi/ telefonicznym zwolnieniu przez rodziców lub okazaniu stosownego oświadczenia,
j) poinformować wychowawcę o przypadku dłuższego pobytu w domu (choroba, inne przyczyny),
k) wyjazdu do domu, w przypadku choroby, po uzgodnieniu z rodzicami wychowawcą (w internacie nie mogą przebywać osoby chore, placówka nie ma warunków, aby zapewnić im opiekę),
l) odnosić się z szacunkiem do pracowników internatu i współmieszkańców, a w szczególności otaczać opieką najmłodszych kolegów,
m) przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się w każdym miejscu,
n) oszczędnie i prawidłowo użytkować energię elektryczną oraz wodę,
o) bezwzględnie przestrzegać zakazu używania, wnoszenia i przechowywania alkoholu, nikotyny, narkotyków, oraz innych środków odurzających,
p) przestrzegać przepisy BHP i ppoż. w szczególności zabrania się używania:
- materiałów łatwopalnych i wybuchowych,
- kadzidełek, świeczek oraz innego rodzaju źródła otwartego ognia,
-manipulowania przy urządzeniach wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i przeciwpożarowych,
q) pozostawić klucz do pokoju w internacie,
r) zabezpieczyć pokój mieszkalny przed wyjazdem do domu, a szczególności wyłączyć z sieci wszystkie urządzenia elektryczne oraz dokładnie zamknąć okna i drzwi,
s) opuścić i przygotować pokój na weekend w celu zakwaterowania innych osób.


V. NAGRODY I KARY

1. Mieszkaniec internatu wyróżniający się swoją postawą może otrzymać wyróżnienie lub nagrody jak:
a) indywidualna pochwała ustna wychowawcy,
b) list pochwalny do rodziców,
c) pochwała dyrektora szkoły wobec młodzieży.
2. Za nieprzestrzeganie regulaminu, zasad współżycia, nie wypełnianie podstawowych obowiązków oraz inne uchybienia mieszkaniec internatu może być ukarany:
a) ustnym upomnieniem lub naganą wychowawcy,
b) zawiadomieniem rodziców i szkoły,
c) usunięciem z internatu decyzją Dyrektora Szkoły.
3. Internat ma obowiązek powiadomienia Rodziców (prawnych opiekunów) o zastosowaniu kary.

4. Przewinienie polegające na szczególnie rażącym naruszeniu zasad społecznego współżycia w internacie tj.
a. wybryki chuligańskie (pobicie kolegi, koleżanki, wymuszanie),
b. używanie przemocy psychicznej wobec współmieszkańców,
c. kradzież na szkodę koleżanki, kolegi, wychowawcy lub internatu,
d. podważanie dobrego imienia placówki na zewnątrz przez czyny o znamionach chuligaństwa,
e. posiadanie, wnoszenie i spożywanie alkoholu,
f. przebywanie w internacie w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków,
g. wnoszenie, rozprowadzanie, zażywanie oraz posiadanie narkotyków i innych środków odurzających,
h. samowolne opuszczanie internatu (ucieczki), dewastacja mienia internatu mającego znamiona wandalizmu,
i. lekceważenie obowiązku szkolnego (duża liczba godzin nieusprawiedliwionych , wagary) 

j. notoryczne nie wywiazywanie się z obowiązków wychowanka określonych w niniejszym regulaminie będą powodem natychmiastowego usuniecia z internatu.


VI. INNE ZAKAZY I NAKAZY


1. Młodzieży zamieszkałej w internacie zabrania się:
a. palenia tytoniu,
b. samowolnego przenoszenia sprzętu, mienia internatu do innych pomieszczeń,
c. przywłaszczanie sobie mienia współmieszkańców oraz własności internatu,
d. zamykania pokoi na klucz gdy przebywają w nich współmieszkańcy,
e. używania w pokoju piecyków elektrycznych, grzałek, żelazek itp.
f. zakłócania ciszy podczas ustalonej regulaminem nauki własnej oraz ciszy nocnej,
g. wprowadzanie do pokoi osób postronnych bez wiedzy i zgody wychowawcy,
h. samowolnego opuszczania internatu bez wiedzy i zgody wychowawcy.

i. siadania na parapetachi wychylania się z okna,

j. używania wulganego slownictwa,

k. przetrzymywania zwierząt na terenie internatu,

l. samowolnego mocowania dekoracji na ścianach,

m. wchodzenia dziewcząt do pokoju chlopaków po godzinie 20.00,

n. wchodzenia chłopaków do pokoju dziewcząt po godzinie 20.00.


VII. PRACOWNICY INTERNATU

W internacie są zatrudnieni :
1.Pracownicy pedagogiczni czyli wychowawcy,
2.Pracownicy obsługi.
Obowiązki pracowników pedagogicznych i obsługi określają odpowiednio: Karta Nauczyciela, regulamin pracy oraz szczegółowy zakres czynności i obowiązków.


VIII. DOKUMENTACJA PRACY


1. Roczny plan pracy internatu,
2. Dziennik zajęć wychowawczych,
3. Księga meldunkowa wychowanków,
4. Zeszyt wyjść i wyjazdów wychowanków,
5. Plan dyżurów wychowawców,
6. Przydział rejonów porządkowych.

Regulamin zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 31. 08. 2015 r.

obowiązuje od 01. 09. 2015 r.Opublikował: Admin Admin
Publikacja dnia: 09.09.2015
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 30.08.2011
Dokument oglądany razy: 1 651