RSS
A A A
SmodBIP

Wewnątrzszkolny system oceniania

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA obowiązuje od 01.09.2016 *****POBIERZ****.

Wewnątrzszkolny System Oceniania
w Zespole Szkół w Rokietnicy


Opracowany na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r. ze zmianami oraz obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Postanowienia ogólne

§ 1


1. Ocena wystawiona zgodnie z ustalonymi w szkole zasadami nie może być zmieniona decyzją administracyjną.
2. Obowiązkiem Dyrektora szkoły jest czuwanie nad przebiegiem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Obowiązkiem wychowawcy jest zapoznanie uczniów i rodziców ze szczegółowymi zasadami oceniania obowiązującymi w szkole.
4. Wychowawca i nauczyciele przedmiotów mają obowiązek informowania uczniów i rodziców o bieżących i okresowych wynikach w nauce.
5. Klasyfikowanie uczniów odbywa się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, której przewodniczy dyrektor lub wicedyrektor szkoły.

obowiązuje od 01.09.2016 r.
**** POBIERZ PLIK .PDF ****Opublikował: Admin Admin
Publikacja dnia: 05.09.2016
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 30.08.2011
Dokument oglądany razy: 2 107