RSS
A A A
SmodBIP

Ocenianie wewnątrzszkolne

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§25

1. Ocena wystawiona zgodnie z ustalonymi w zespole szkół zasadami nie może być zmieniona decyzją administracyjną.
2. Ocena końcoworoczna jest średnią ważoną wszystkich ocen z obu okresów klasyfikacyjnych.
3. Obowiązkiem dyrektora zespołu szkółjest czuwanie nad przebiegiem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Obowiązkiem wychowawcy jest zapoznanie uczniów i rodziców ze szczegółowymi zasadami oceniania obowiązującymi w zespole szkół.
5. Wychowawca i nauczyciele przedmiotów mają obowiązek informowania uczniów i rodziców o bieżących i okresowych wynikach w nauce.
6. Klasyfikowanie uczniów odbywa się na posiedzeniu rady pedagogicznej, której przewodniczy dyrektor zespołu szkółlub wicedyrektor.

**** POBIERZ PLIK .PDF ****Opublikował: Admin Admin
Publikacja dnia: 21.09.2020
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 30.08.2011
Dokument oglądany razy: 2 642